Skip to main content

Energotov Super Premium 37% - za tovne Svinje

378
Zašto koristiti GEBI Supere za svinje?

Zato što:
• predstavlja idealnu kombinaciju sa Vašim žitaricama
• sadrži visoko svarljive sastojke
• stimuliše konzumaciju hrane kod svinja
• idealan nivo i odnos aminokiselina
 (lizin, metionin, treonin i triptofan)
• sadrži enzime za poboljšano varenje hrane
• sadrži fitazu, koja poboljšava iskorišćavanje fosfora,
 kalcijuma i mikroelemenata
• lako i jednostavno se meša, samo 15-20% u smeši
• obezbeđuje visok dnevni prirast i nisku konverziju hrane
• postiže se visok udeo mesa
• snižava troškove proizvodnje
• povećava dobit

Vaši proizvodni ciljevi:

• zdravi i lepi tovljenici
• visoki dnevni prirasti (preko 900 g/dan)
• što manje gubitaka
• ujednačeni tovljenici
• niska konverzija hrane (ispod 1:3)
• što kraći tov 

Uputstvo za upotrebu:

ENERGOTOV SUPER PREMIUM se koristi za spravlajanje potunih smeša za ishranu svinja u tovu.
U potpune smeše za svinje u I fazi tova (25-70kg) se stavlja u količini od 20% (20kg ENERGOTOV
SUPER PREMIUM - a se dobro izmeša sa 80kg prekrupljenih žitarica). U II fazi tova (preko 70kg) se
koristi u količini od 15% u potune smeše za tov svinja (15 kg ENERGOTOV SUPER PREMIUM - a se
dobro izmeša sa 85kg prekrupljenih žitarica).

Predlog mešanja - Predlog receptura za spravljanje potpunih smeša za ishranu svinja u porastu i tovu sa ENERGOTOV SUPER PREMIUM-om

I faza tova ( 25-70kg ) *

Hranivo

%(kg/100kg smeše)

%(kg/100kg smeše)

%(kg/100kg smeše)

%(kg/100kg smeše)

Kukuruz

60

55

65

80

Ječam

20

15

   

Pšenica

 

10

15

 

ENERGOTOV SUPER PREMIUM

20

20

20

20

Važno!

* Za kraći period tova preporučujemo prelazak na smešu za tov sa 30 kg težine prasadi

Predlog mešanja

II faza tova ( preko 70kg )

Hranivo

%(kg/100kg smeše)

%(kg/100kg smeše)

%(kg/100kg smeše)

%(kg/100kg smeše)

Kukuruz

60

55

65

85

Ječam

25

20

   

Pšenica

 

10

20

 

ENERGOTOV SUPER PREMIUM

15

15

15

15

DODATNE GEBI PREPORUKE ZA ISHRANU SVINJA U TOVU:

- U smeše dodati 5 kg/t GEBICID-a, kao stimulator crevne mikroflore i za poboljšano varenje hrane
- Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana posle pregrupisavanja iz više odgajivališta, prilikom
 vakcinacije ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja
- Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.

SAVETI I PREPORUKE ZA USPEŠAN I PROFITABILAN TOV SVINJA:

• Obezbediti laku dostupnost hrane tokom 24 sata, tako da se prepopručuje da noću radi osvetljenje kako bi tovljenici lakše pronašli hranu.
• Preporučuje se korišćenje ovlažavanje hrane prilikom konzumacije (upotreba nipl-pojilica u hranilicama za suvo hranjenje)
• Ukoliko se koristi oprema za tečnu ishranu, redovno je čistiti
• Obezbediti dovoljno pojilica za tovljenike, najmanje da ima 1 pojilica na 12 tovljenika, koju bi trebalo postaviti na visinu od 40-60 cm
• Obezbediti dovoljne količine svežeg vazduha, a da se izbegne preveliko strujanje vazduha (promaja), temperaturne oscilacije i prašina u vazduha.
• Temperatura u početku tova treba da je oko 220 C a kasnije se postepeno snižava do 180 C, na kraju tova.
• Izbegavati prenaseljenost u štali, jer se tako narušava zdravstveno stanje i proizvodni rezultati. Treba obezbediti 0.40 m2  po tovljeniku uzrasta 30-50 kg; 0.55 m2 po tovljeniku uzrasta 50-85 kg; 0.70 m2
 po tovljeniku uzrasta 85-110 kg; 1.00 m2  po tovljeniku uzrasta preko 110 kg

• Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdravstvene zaštite tovljenika, (vakcinacija, preventivne mere...)
• Najbolje higijenske uslove u tovilištu možemo dobiti tako što radimo po sistemu držanja “SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE”. Na taj način možemo uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa toplom i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana da se osuši i da ispare ova dezinfekciona
sredstva. Nakon urađenih navedenih postupaka, prasad ulaze u čist i dezinfekovan objekat-tovilište!
• Poželjno je da postoji malo odeljenje gde se mogu izolovati bolesne životinje, tako da budu odvojene od zdravih.
• Prilikom isporuke na klanje voditi računa o tretiranim svinjama koja se moraju još zadržati u slučaju da su ranije tretirane lekovima.
• Poželjna je povratna informacija od klanice o % mesnatosti isporučenih svinja.

Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.