Skip to main content

Tov svinja - saveti i preporuke za uspešan i profitabilan tov svinja

 • Obezbediti laku dostupnost hrane tokom 24 sata, tako da se prepopručuje da noću radi osvetljenje kako bi tovljenici lakše pronašli  hranu.
 • Preporučuje se korišćenje ovlažavanje hrane prilikom konzumacije (upotreba nipl-pojilica u hranilicama za suvo hranjenje) 2
 • Ukoliko se koristi oprema za tečnu ishranu,redovno je čistiti
 • Obezbediti dovoljno pojilica za tovljenike, najmanje da ima 1 pojilica na 12 tovljenika, koju bi trebalo postaviti na visinu od 40-60 cm
 • Obezbediti dovoljne količine svežeg vazduha, a da se izbegne preveliko strujanje vazduha (promaja), temperaturne oscilacije i prašina u vazduha.
 • Temperatura u početku tova treba da je oko 22 C a kasnije se postepeno snižava do 18 C, na kraju tova.
 • Izbegavati prenaseljenost u štali, jer se tako narušava zdravstveno stanje i proizvodni  rezultati. Treba obezbediti 0.40 m2 po tovljeniku uzrasta 30-50 kg; 0.55 m2 po tovljeniku uzrasta 50-85 kg; 0.70 m2 po tovljeniku uzrasta 85-110 kg; 1.00 m2 po tovljeniku uzrasta preko 110 kg
 • Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdravstvene zaštite tovljenika, (vakcinacija, preventivne mere…)
 • Najbolje higijenske uslove u tovilištu možemo tako što radimo po sistemu držanja “SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE”. Na taj način možemo uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa toplom i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana da se osuši i da ispare ova dezinfekciona sredstva. Nakon urađenih navedenih postupaka, prasad ulaze u čist i  dezinfekovan objekat-tovilište!
 • Poželjno je da postoji malo odeljenje gde se mogu izolovati bolesne životinje, tako da budu odvojene od zdravih.
 • Prilikom isporuke na klanje voditi računa o tretiranim svinjama koja se moraju još zadržati u slučaju da su ranije tretirane lekovima.
 • Poželjna je povratna informacija od klanice 0 % mesnatosti isporučenih svinja.

Suprasne krmače dojare - saveti i preporuke za držanje suprasne krmače dojare

 • Nakon prašenja krmačama davati svaki dan po 0.5 – 1 kg više hrane, kako bi se što pre dostigla maksimalna konzumacija hrane
 • Hrana za krmače dojare mora biti najboljeg kvaliteta
 • Mlađe krmače treba da pojedu najmanje 5 kg hrane na dan a starije krmače da pojedu najmanje 6 kg hrane na dan
 • Kako bi se obezbedio dovoljan unos hrane krmačama treba nuditi hranu 3-4 puta na dan i voditi računa da se hrana ne zadržava dugo u hranilicama, naročito u toplijem delu godine
 • Kao preventivu od negativnog dejstva mikotoksina iz žitarica koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t tokom celog perioda dojenja
 • GEBICID (4-6 kg/t) koristiti u hrani za krmače prvih 7 dana nakon prašenja, kako bi se izbegli poremećaji u varenju
 • Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana nakon odbijanja prasadi zbog pregrupisavanja krmača i što bržeg uspešnog osemenjavanja
   

Suprasne krmače - saveti i preporuke za ishranu suprasne krmače

 • Suprasnim krmačama davati 2-2.5 kg hrane dnevno. Nakon osemenjavanja treba da ostanu 3 dana u istom objektu
 • Ukoliko krmače završe fazu dojenja u lošijoj kondiciji, količinu hrane im povećati od 2.7 kg pa čak do preko 3kg na dana
 • Kao preventivu od negativnog dejstva mikotoksina iz žitarica koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t tokom celog perioda suprasnosti
 • 2-7 dana pred prašenje krmačama davati oko 3.5 kg hrane, kako bi se lakše privikle na veću količinu hrane nakon prašenja
 • 2 dana pred prašenje količinu hrane smanjiti na 2 kg
 • Na sam dan prašenja je poželjno da krmača jede što manje hrane sa dodatkom pšeničnog stočnog brašna, kako bi se što lakše oprasila i kako bi se izbegli problemi sa zatvorom nakon prašenja koji prouzrokuje veće probeleme, kao što su upala materice, vimena i smanjena ili čak prekinuta proizvodnja mleka

Suprasne krmače - saveti i preporuke za držanje suprasne krmače

 • Obezbediti sredinu sa temperaturom 18-20 C, kako bi se životinje osećale komforno
 • Sprečiti pojavu naglih temperaturnih razlika, velika strujanja vazduha (promaju) i prašinu
 • Obezbediti dovoljne količine vode. Ako se krmače drže u grupi, treba obezbediti bar 1 pojilicu na 4 krmače
 • Kontrolisati telesnu kondiciju krmača
 • Redovno kontrolisati konzumaciju – da li krmače sve pojedu iz hranilica. Ukoliko ne pojedu uobičajenu i predviđenu količinu hrane – treba prekontrolisati zdravstveno stanje i konsultovati se sa Vašim veterinarom
 • Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdrvstvene zaštite krmača, kako bi i u prasilištu,a tako i u odgoju bilo što manje problema sa prasadima (vakcinacija protiv parvovirusnih infekcija, E. Colli, klostridija…)
 • Najbolje higijenske uslove u objektu za suprasne krmače možemo dobiti tako što radimo po sistemu držanja “SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE”. Na taj način možemo uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa toplom i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana da se osuši i da ispare ova dezinfekciona sredstva. Nakon urađenih navedenih postupaka, krmače ulaze u čist i dezinfekovan objekat!

Prasad - saveti i preporuke za odgoj zdrave i lepe prasadi

Prasad na sisi

Početi davati EnergoPIG već od 7. dana prasadima, 3-4 puta dnevno, po malo (po pola šake), kako bi prasad osetila miris hrane i navikavala se na čvrstu hranu. Kada počne konzumacija hrane, prasadima davati veću količinu hrane. Posude sa hranom treba da su dostupne prasadima 24 sata dnevno. Ove posude je najbolje je postaviti u prostor gde su prasad, tako da krmača nema pristup.

Voda

Posudu sa vodom postaviti u blizini posude sa hranom i obezbediti da stalno imaju svežu vodu na raspolaganju.

Temperatura

Prasadima na sisi treba obezbediti toplu sredinu kako ne bi trošili energiju na zagrevanje nego da mogu sve da iskoriste za telesni razvoj. Prilikom rođenja bi temperatura trebala da je 350C. Najbolje je da im se obezbediti sijalica koja će da ih greje.

Raspoređivanje prasadi

Prasad ravnomerno rasporediti na sise krmača, tako da se svaka koristi, jer će tako biti najveća proizvodnja mleka. Kod nazimica je naročito važno ovako da se radi jer nisu sve sise razvijene. Kod krmače koje imaju manji broj prasadi treba prebaciti prasad iz legala gde ima više prasadi. Bitno je da su prasad sličnog uzrasta, maksimalno 2 dana razlike u starosti. Na ovaj način će se krmačino mleko iskoristiti na najbolji način i dobiće se najveći stepen prirasta i preživljavanja prasadi.

Kontrola težine

 Kontrolisati telesnu masu prasadi prilikom rođenja. Poželjno je da telesna masa prasadi bude oko 1500 g. Od prasadi koja su ispod 1200g mogu se očekivati slabiji rezultati, a prasad ispod 1000g telesne mase slabije preživljavaju.

Zdravstvena zaštita

Preparate gvožđa dati prasadima najkasnije 3. dana posle prašenja. Njihove zalihe od rođenja se potroše do ovog perioda, a količina gvožđa koju dobijaju od krmače putem mleka, nije dovoljna. Danas već postoje preparati gvožđa koji se daju rasadima da konzumiraju nekoliko dana pa se u tom slučaju ne moraju davati ovi preparati putem injekcija. Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdrvstvene zaštite prasadi, kako u prasilištu, tako i u odgoju (vakcinacija protiv mikoplazme, cirko-virusnih infekcija…). Najbolje higijenske uslove u prasilištu možemo dobiti tako što radimo po sistemu držanja “SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE”. Na taj način možemo uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa toplom i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana da se osuši i da ispare ova dezinfekciona sredstva. Nakon urađenih navedenih postupaka, krmače ulaze u čist i dezinfekovan objekat!

Prasad u odgoju

Zalučenje sprovesti pažljivo i voditi računa o dnevnoj konzumaciji hrane kod prasadi na dan zalučenja! Od početka nuditi hranu po volji (ad libidum) – potpuna smeša ENERGOPIGZAL ili smeša proizvedena na gazdinstvu sa GEBI SUPEROM ili SAPLEMENTOM-om za prasad uz dodatno umešavanje GEBICID-a i DIGESTOPLUS-a, kao dodatne preventive od digestivnih poremećaja i proliva. Prilikom uvođenja u ishranu smeše napravljene sa GEBI SUPEROM ili SAPLEMENTOM-om treba ga davati umešano sa EnergoPIG-om još 3-4 dana u odnosu u 50:50. Ukoliko prasad nisu konzumirala čvrstu hranu u momentu zalučenja, preporučuje se obročno hranjenje prasadi posle zalučenja, u trajanju 7-10 dana.

Voda

Obezbediti dovoljnu količinu sveže i čiste vode za piće.

Smeštaj

Prasad bolje jedu hranu ukoliko je navlažena. Obezbediti dovoljno mesta za hranjenje prasadima, tako da bi na 4 praseta trebalo najmanje 1 mesto za hranjenje. Obezbediti laku dostupnost hrane tokom 24 sata, tako da se preporučuje da noću radi osvetljenje kako bi prasad lakše pronašla hranu. Temperatura u početku odgoja treba da je oko 300C, a kasnije se postepeno snižava do 220C, na kraju odgoja. Obezbediti dovoljne količine svežeg vazduha, a da se izbegne preveliko strujanje vazduha (promaja), temperaturne oscilacije i prašina u vazduha. Izbegavati prenaseljenost u štali, jer se tako narušava zdravstveno stanje i proizvodni rezultati. Treba obezbediti 0.2-0.3 m2 po prasetu. Najbolje higijenske uslove u odgajivalištu možemo dobiti tako što radimo po sistemu držanja “SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE”. Na taj način možemo uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa toplom i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana da se osuši i da ispare ova dezinfekciona sredstva. Nakon urađenih navedenih postupaka, prasad ulaze u čist i dezinfekovan objekat! Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdravstvene zaštite prasadi, kako u prasilištu, tako i u odgoju (vakcinacija protiv mikoplazme, cirko-virusnih infekcija…) Poželjno je da postoji malo odeljenje gde se mogu izolovati bolesne životinje, tako da budu odvojene od zdravih.

Suprasne krmače - saveti i preporuke za držanje suprasne krmače u prasilištu

 • Pre uvođenja kramača u prasilište poželjno je da budu čiste, što se može postići pranjem ili tuširanjem
 • Pre uvođenja krmača u objekat, potrebno je izvršiti temeljno čšćenje, pranje i dezinfekciju objekta
 • Obezbediti dovoljnu količinu sveže i čiste vode za piće. Poželjno je krmači dati dodatnu količinu vode i u korito (i pored postojeće pojilice), kako bi što više popila vode i nadoknadila izgubljenu tečnost od proteklog prašenja
 • Obezbediti sredinu sa temperaturom 18-20 C, kako bi se životinje osećale komforno
 • Obezbediti dovoljne količine svežeg vazduha, a da se izbegne preveliko strujanje vazduha (promaja), temperaturne oscilacije i prašina u vazduha.
 • Treba nadzirati prašenje, prasad odma postaviti na sisu kako bi što ranije posisala kolostrum
 • Kontrolisati porođajnu težinu prasadi (trebalo bi da je masa prasadi iznad 1.2kg, a poželjno je da bude iznad 1.5kg)
 • Prasadima obezbediti dodatnu grejalicu (grejnu ploču ili grejnu sijalicu), kako se ne bi prehladila prasad posle prašenja i da ne bi gubila energiju na zagrevanje
 • Poželjno je ujednačiti legla, tako što se prasad od krmača sa većim leglom prebace kod krmača sa manjim leglima jer se na taj način postiže ravnomerniji rast prasadi i najbolja iskorišćenost proizvedenog mleka krmače
 • Najbolje higijenske uslove u odgajivalištu možemo dobiti tako što radimo po sistemu držanja “SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE”. Na taj način možemo uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa toplom i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana da se osuši i da ispare ova dezinfekciona sredstva. Nakon urađenih navedenih postupaka, krmače ulaze u čist i dezinfekovan objekat!
 • Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdrvstvene zaštite krmača, kako u čekalištu, tako i u prasilištu (sprečavanje upale vimena i materice…)
Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.