Skip to main content

Tov brojlera - saveti i preporuke za tov brojlera

Ishrana

Ishrana pilića kvalitetnim smešama, obezbeđenje što više hranidbenog prostora i optimalan broj pilića po jednoj hranilici su ključ postizanja odgovarajućih težina od samog starta i smanjenja raslojenosti jata. Korekcijom visine hranilica i pojilica u zavisnosti od starosti pilića izbećiće se neželjen rastur hrane i prosipanje vode.Obezbediti laku dostupnost hrane i vode tokom 24 sata, tako da se prepopručuje da noću radi osvetljenje kako bi pilići lakše pronašli hranu.

Voda

Pojlice treba napuniti sa vodom par dana pre useljavanja pilića kako bi se izjednačila sa temperaturom objekta, početna temperatura vode treba da bude 25 stepeni. Posle 7 dana treba postepeno i smanjivati temperature vode. Za bolje rezultate preporučujemo da se u vodu stavi Ž-vitamix- ili Energomix Vitamin C.

Naseljenost

Gustina naseljenosti se krece 15 – 17 pilića/m2

Temperatura

Jednodnevnim pilićima treba obezbediti toplu sredinu. Prilikom useljenja bi temperatura trebala da je 32-33 C, zavisno od vlage. Najbolje je da im se obezbediti sijalica koja će da ih greje.

Vlažnost vazduha
Obezbediti dovoljne količine svežeg vazduha, a da se izbegne preveliko strujanje vazduha (promaja), temperaturne oscilacije i prašina u vazduhu.
Živina je izuzetno osetljiva na vlažnost vazduha, ukoliko je vazduh suv, sluzokoža im postaje suva i živina lakše oboljeva od raznih bolesti. U koliko je vlaga prevelika, stvaraju se idealni uslovi za razvoj plesni i kokcidija u objektu. Optimalna vlažnost vazduha od 1 – 10 dana je 70 – 75 %, a za piliće starosti 10 – 42 dana je 50 – 60 %.

Svetlost

Prvog dana pilićima treba obezbediti svetlost tokom 24h, a nakon tog perioda preći na adekvatan svetlosni režim, 24 sata ili prema predloženom svetlosnom režimu. Primer svetlosnog režima prikazan je u tabeli:

Menadžment

Kontrolisati telesnu masu pilića svakih 7 – 10 dana.

Prostirka

Kao prostirka se može koristiti oblovina ili piljevina od drveta, slama, pesak. Debljina prostirke treba da bude 5 – 15 cm zavisi od vrste prostirke.

Zdravstvena zaštita

Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdrvstvene zaštite pilića, po pristizanju ili u toku tova ako se jave zdravstveni problemi (vakcinacija, dodavanje vitamina u vodu…) Poželjno je da postoji malo odeljenje gde se mogu izolovati bolesne životinje, tako da budu odvojene od zdravih

Dezinfekcija

Pre useljavanje pilića treba izvršiti grubo pranje objekta. Nakon toga se zidovi (do 1 m visine), podovi i krov operu dezinfekcionim sretstvom za tu namenu. Za pranje opreme se koriste posebna dezinfekciona sretstva. Posle je sve neophodno isprati čistom vodom i ostaviti da se osuši. Najbolje higijenske uslove u tovilištu možemo dobiti tako što radimo po sistemu držanja “SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE”. Na taj način možemo uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa toplom i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana da se osuši i da ispare ova dezinfekciona sredstva. Nakon urađenih navedenih postupaka, jednodnevni pilići ulaze u čist i dezinfekovan objekat!

Tov bojlera

Koke nosilje - saveti i preporuke za držanje koka nosilja

 

Dezinfekcija:

Pre useljavanje koka treba izvršiti grubo pranje objekta. Nakon toga se zidovi, podovi, krov i oprema se operu dezinfekcionim
sretstvom za tu namenu. Za pranje opreme se koriste posebna dezinfekciona sretstva. Posle je sve neophodno isprati čistom
vodom i ostaviti da se osuši.

Dnevna kontrola u objektu:

Najmanje jednom dnevno prekontrolisati:

  • Zdravstveni status koka
  • Temperaturu objekta
  • Ventilaciju
  • Konzumaciju hrane i vode
  • Osvetljenje
  • Uginuće
  • Ukupan broj snešenih jaja
  • Broj jaja sa oštećenom ljuskom

Naseljenost:

Gustina naseljenosti se jako može da varira u objektu u zavisnosti od opreme, uslova ventilacija i klimatizacije, kao i od menadžmenta.
Telesna masa koka u toku odgoja i eksploatacije:
Težina koka u periodu odgoja i periodu eksploatacije je vrlo bitna, kako bi se kontrolisao razvoj pilića i snabdevenost koka nosilja hranljivim materijama u periodu eksploatacije. U periodu odgoja je potrebno minimum 2x mesećno meriti telesnu masu koka. U
periodu eksploatacije je potrebno povremeno proveriti telesnu masu koka nosilja, u zavisnosti od tehnologije i mogućnosti farme.

Vlažnost vazduha:

Živina je izuzetno osetljiva na vlažnost vazduha, ukoliko je vazduh suv, sluzokoža im postaje suva i živina lakše oboljeva od razni bolesti. U koliko je vlaga prevelika, stvaraju se idealni uslovi za plesni u objektu. Optimalna vlažnost vazduha 60 – 70 %.

Ishrana:

Ishrana koka kvalitetnim smešama, obezbeđenje što više hranidbenog prostora i ravnomerna distribucija hrane u hranilice su ključ postizanja visokih proizvodnih rezultata. Bitno je da se kontroliše dnevna konzumacija hrane.

Voda:

Mora biti stalno dostupna voda dobrog kvaliteta. Povremeno je poželjno kontrolisati kvalitet vode na farmi. Prevelika količina soli u vodi može prouzrokovati trajno oštećenje ljuske jaja. Za bolje rezultate preporučujemo da u vodu se stavi povremeno, a naročito nakon stresnih situacija, pre i osle vakcinacije ili tokom letnjeg perioda Ž-vitamix ili Energomix Vitamin C.

Osvetljenje:

Program osvetljenja mora biti dobro prilagođen potrebama hibrida koka nosilja i mogućnostima farme. Informacije o tačnom programu osvetljenja tražiti od dobavljača koka.

Vakcinacija:
Jako je važna mera u prevenciji bolesti i pripremi koka za eksploataciju. Za program vakcinacije se posavetujte sa Vašim veterinarom.

Koke nosilje

Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.